GDPR

Poskytnutí informací a souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR

Na základě přijetí Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost dnem 25. května 2018, se toto nařízení vztahuje na zpracování osobních údajů fyzických osob, kterým zprostředkováváme příslušnou konkrétní službu, to v souladu s naší podnikatelskou činností. Jako správce osobních údajů – obchodní firma UCplus s.r.o., sídlem Dobročovice 15, IČ 28421850,  zpracováváme Vaše osobní údaje, a to zejména v rozsahu a členění dle povahy vámi požadované a námi poskytované služby, a to tak, aby těchto osobních údajů bylo uplatněno minimálně.

Které osobní údaje jsou předmětem zpracování a způsob jejich získání

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou: 

 • jméno, příjmení, datum narození a bydliště, 
 • nebo sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, příp. obchodní firmu,
 • e-mailová adresa a telefonní číslo.

S kým jsou osobní údaje sdíleny 

Výše uvedené osobní údaje jsou sdíleny s dodavatelem vámi objednané služby.

Účel a délka uchování osobních údajů

Osobní údaje využíváme:

 • ke komunikaci s vámi coby subjektem osobních údajů (objednatelem služby),
 • pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí služby a pro ochranu našich oprávněných zájmů, které přímo souvisí s uzavřením nebo plněním smlouvy, nikoli však pro marketingové účely,
 • osobní údaje uchováváme jen pokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a posléze toliko po dobu, která je stanovena příslušnými právními předpisy, jako archivace zejména účetně – daňová.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, je závislý na účelu, pro který konkrétní osobní údaje zpracováváme. Osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat, neboť:

 • je to nezbytné pro účely uzavření (objednávka, potvrzení rezervace, poptávka) nebo plnění smlouvy o poskytnutí služby,
 • je to nezbytné ke splnění zákonných povinností,
 • je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů, které přímo souvisí s uzavřením nebo plněním smlouvy.

Komu poskytujeme osobní údaje

Osobní údaje můžeme poskytnout:

 • konečnému poskytovateli požadované služby, pokud byla námi zprostředkována – viz výše uvedený seznam dodavatelů,
 • orgánům, kterým je stanovena povinnost je poskytnout, jako zejména orgánům činných v trestním řízení, tedy policii, soudům,
 • poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují služby související s naším předmětem činnosti, jako daňový poradce, účetní, dále zejména k ochraně našich oprávněných zájmů,
 •  dalším subjektům, to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jaká jsou vaše práva coby práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektu údajů za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí služby má subjekt údajů zejména následující práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem používáme osobní údaje a jaká jsou práva subjektu údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním z naší strany,
 • právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou dále nutné pro další zpracování, byly zpracovány nezákonně, nebo musejí být vymazány podle příslušných právních předpisů,
 • právo podat námitky proti zpracování osobních údajů v případě, že by byly zpracovány pro účely přímého marketingu nebo pro účely našich oprávněných zájmů,
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, na což v kontextu citovaného nařízení klademe důraz, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našeho IT systému i obnovu dat případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Seznámením se s těmito podmínkami a poskytnutím Vašich osobních údajů nám dáváte souhlas s jejich zpracováním ve výše uvedeném rozsahu.

Tyto podmínky nabývají platnosti ke dni 1. 7. 2019.

Důležité odkazy

Reference

Rychlý kontakt

Sdílejte s námi

.

.