Všeobecné obchodní podmínky společnosti UCplus.cz s.r.o. (dále jen VOP)


I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost UCplus.cz s.r.o. (dále jen UCplus), Dobročovice 15, 250 82 Úvaly, IČ 28421850 zajišťuje služby CONCIERGE, tzv. virtuálního asistenta.
 2. Zajištění této služby probíhá telefonicky, emailem nebo skrze WHATSAPP.
 3. Smluvní vztah upravený těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy těmito VOP, občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění, dále jen NOZ) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění).

II. Vznik zprostředkovaného smluvního vztahu

 1. UCplus umožňuje klientům nákup zážitků nebo služeb poskytovaných dodavateli, a to prostřednictvím telefonu, emailu či whatsappu. 
 2. K uzavření zprostředkovávané smlouvy mezi klientem a dodavatelem dojde tak, že si klient sdělí koordinátorovi UCplus svůj požadavek, koordinátor se jej pokusí u dodavatelů zajistit a po odsouhlasení klientem UCplus nakupuje zboží či službu od dodavatele. Klient hradí toto zboží či službu UCplus po vystavení faktury bezhotovostním převodem, případně platební kartou - pokud je to technicky možné.
 3. Odpovědnost za zprostředkování zážitku nebo služby nese dodavatel UCplus, který je i příslušným subjektem k řešení jakýchkoliv reklamací ze strany klienta.
 4. Ucplus má nastavené smluvní závazky s dodavateli zboží a služeb a při řešení jakéhokoliv podnětu ze strany klienta, s nimi zahájí jednání.
 5. Dodavatelé mají nastavené smluvní závazky se společností Ucplus. Ucplus má nastavené kontrolní mechanismy a v případě neplnění podmínek ze strany dodavatele, vstoupí Ucplus do jednání s dodavatelem za účelem sjednání nápravy.

III. Cena a způsob platby

 1. Ceny za dodávky výrobků a služeb jsou uvedeny v CZK a obsahují vždy aktuální příslušnou výši DPH (daň z přidané hodnoty). 
 2. Nákup výrobků a služeb  lze hradit bankovním převodem na základě vystavené faktury
 3. Nákup výrobků a služeb  lze hradit platební kartou skrze platební bránu
 4. Nákup výrobků a služeb lze hradit prostřednictvím zaslaného linku společností UCplus.

IV. Platební podmínky

     úhrada výrobků nebo služby v plné výši je podmínkou uzavření zprostředkované smlouvy mezi klientem a dodavatelem. Jedná se o cenu konečnou, která není již dále navyšována o žádné daně nebo jiné poplatky.

V. Odstoupení od smlouvy, nemožnost poskytnutí služby v podobě zážitku

 1. Klient nemůže od zprostředkované smlouvy uzavřené prostřednictvím dodavatele nebo UCplus podle NOZ odstoupit, a to ve smyslu ustanovení § 1837 odst. J) NOZ, tj. v případě, kdy se jedná o ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel, dodavatel služeb, tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 2. V případě nenaplnění nutného počtu účastníků zážitku, nepřízni počasí nebo z jiných podstatných důvodů, které jsou zvlášť specifikované u každého konkrétního typu zážitku – služby, kdy nelze službu poskytnout, vrátí UCplus klientovi cenu, kterou uhradil, v plné výši na účet, ze kterého platbu provedl. Platba bude vrácena bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, nejpozději však do 10 pracovních dnů, kdy služba měla být poskytnuta a měla se konat. V tomto případě se jedná o okamžité odstoupení od smlouvy ze strany UCplus.
 3. V případě písemného požadavku klienta na STORNO objednávky, ještě před potvrzením termínu od dodavatele, zahájí společnost UCplus proces zrušení objednávky v rámci provozní doby uvedené na stránkách programu. Stornuje objednávku u dodavatele zážitku, následně přejde k vrácení finančních prostředků na účet, ze kterého byla objednávka uhrazena. Částku nelze poukázat na jiný účet, než ze kterého byla stržena platba pro úhradu objednávky.  Klientovi budou zpět na účet převedeny prostředky za úhradu objednávky obvykle do 5 pracovních dní, při mimořádných okolnostech do 10 pracovních dní.

VI. Reklamace

 1. Dodavatel UCplus je povinný klientům zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy. 
 2. Nesplní-li dodavatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je klient povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je klient povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta. 
 3. Klient je povinen uplatnit reklamaci a je povinen v ní uvést číslo objednávky a popsat vady poskytnuté služby. 
 4. Klient uplatní reklamaci zážitku u dodavatele zážitku, případně u společnosti UCplus. Společnost UCplus (je-li o reklamaci náležitě informována) klientovi ručí za řádný průběh reklamačního řízení.
 5. Dodavatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné (e-mailové) odůvodnění. 
 6. V případě, že klient řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci. 
 7. Je-li klientovi již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje UCplus klientovi, zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků. 
 8. Každý klient je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se příjemce služby domnívá, že jej poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz (nebo zde: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ ). 

VII. Odpovědnost UCplus

 1. UCplus je zprostředkovatel zážitků a zajišťuje služby CONCIERGE – služeb mezi klientem a dodavateli. Současně UCplus klientovi ručí za řádné dodání zážitků nebo služeb.
 2. UCplus nenese odpovědnost za žádnou škodu, která klientovi vznikne v souvislosti s poskytováním služeb, jak poskytovatelem služby, tak třetí osobou. UCplus však klientovi ručí za náhradu vzniklé škody.
 3. UCplus není s to zaručit pravdivost a úplnost popisu služby a vychází pouze z informací, které dodal a poskytl dodavatel.
 4. Jakékoliv nároky z odpovědnosti za škodu či újmu související se službami, resp. z vadného plnění (reklamace) klient uplatňuje prostřednictvím internetových stránek programu. V takovém případě může klient využít též možnosti mimosoudního řešení sporu a kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel uvedených na jejích webových stránkách.
 5. UCplus nenese odpovědnost za obsah webových stránek dodavatelů poskytujících služby ani za případná porušení práv třetích osob, kterých se mohou dodavatelé prostřednictvím svých nabídek dopouštět (práva intelektuálního vlastnictví, práva osobnostní atd.).
 6. Poskytování zprostředkovaných služeb se bude dále řídit všeobecnými obchodními podmínkami nebo specifickými podmínkami dodavatele služeb.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky, jakož i vztah klienta a společnosti UCplus ve vztahu ke zprostředkování služeb, se řídí českým právem. Tyto VOP tvoří úplný obsah zprostředkovatelské smlouvy mezi UCplus a klientem a jejich odsouhlasením klient potvrzuje, že se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a že nemá výhrady k obsahu této zprostředkovatelské smlouvy.
 2. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na jejich celkovou platnost.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Toto nařízení se vztahuje na zpracování osobních údajů klientů – fyzických osob. V souladu s tímto nařízením UCplus zpracovává a uchovává osobní údaje klientů, které během objednávkového procesu shromažďuje, a to toliko za účelem a pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění zprostředkované smlouvy o poskytnutí zážitku – služby a nikoli pro marketingové účely.
 2. Osobní údaje mohou být dle nařízení zpracovány po příslušnou dobu v souladu s právními předpisy a jsou bezpečně zpracovány v elektronické databázi. UCplus se zavazuje, že žádné osobní údaje nebude postupovat nebo zpřístupňovat třetím stranám, ledaže se tak stane v souladu s právními předpisy, zejména za účelem ochrany oprávněných zájmů UCplus.
 3. Bližší podrobnosti – „Poskytnutí informací o zpracování a ochraně osobních údajů dle GDPR“ najdete na webových stránkách www.ucplus.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 22. 5. 2024.

Důležité odkazy

Reference

Rychlý kontakt

Sdílejte s námi

.

.